Jak probíhá satelitní sledování


Asi není žádným tajemstvím, že technologie zahrnující satelitní sledování rmc-system.com, jako je například GPS, udělaly za poslední léta velký krok kupředu. V mnoha lidech tento vývoj vzbuzuje obavy, především ze ztráty soukromí. Ale jak vlastně tyto technologie fungují?

Nyní je potÅ™eba oprostit se od vÅ¡ech emocí a podívat se na celou vÄ›c logicky. Jak vlastnÄ› tato zařízení funguji? Ve své podstatÄ› je to pomÄ›rnÄ› jednoduchý princip, ne nepodobný starým vysílaÄkám, se kterými si nÄ›kteří z nás hráli jako dÄ›ti.gps3

Družice, které naÅ¡i planetu obíhají, jsou sice vybaveny kamerami, avÅ¡ak ty v tomto případÄ› nehrají vůbec žádnou roli. Jejich použití by totiž bylo naprosto nemožné. Ano, vÅ¡ichni známe onu scénu z filmu Muži v Äerném, kde agent L sleduje v reálném Äase svou milou, když si pÅ™ibližuje obraz kamery ze satelitu.

UvÄ›domme si vÅ¡ak, že pokud bychom chtÄ›li sledovat skuteÄnÄ› každého, kolik kamer by bylo potÅ™eba. Abychom totiž získali dostateÄnÄ› detailní obraz, bylo by potÅ™eba, aby jedna jediná kamera zabírala pouze skuteÄnÄ› malý kus povrchu. A to ani nemluvím o komplikacích, které by nastaly v případÄ›, že by daný ÄlovÄ›k veÅ¡el do nÄ›jaké budovy. Ano, můžete namítnout, že by bylo možné použít infraÄervenou kameru, avÅ¡ak vezmÄ›me v úvahu, že v dané budovÄ› bude málokdy sám. A jak odlišíte tepelnou stopu daného jedince od jiné?

gps4

Není proto divu, že se využívá jiný systém. Ten spoÄívá v tom, že vysílaÄ vysílá signály, které družice zachytí, a následnÄ› poÅ¡le údaje o tom, odkud signál pÅ™iÅ¡el, do pÅ™ijímaÄe. Na tomto systému fungují například navigace v automobilech.

Zdá se tedy, že ÄlovÄ›ka sledovat nelze. AvÅ¡ak tak tomu není, a je to právÄ› díky naší závislosti na moderních technologiích. GPS v sobÄ› totiž mají zabudovány i prakticky vÅ¡echny mobilní telefony – koneckonců je to právÄ› tento systém, který nám umožňuje používat navigaci, případnÄ› se používá k nalezení ztraceného telefonu.

Jak je vidÄ›t, aÄkoliv urÄité riziko zde je, není to takový horor, jak se zdá. Můžeme tedy být klidní.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup